Skip to main content
Return to Bibliography of Translations of Willa Cather's Work

Bibliography: Chinese translation of O Pioneers!; My Àntonia

English Title
O Pioneers!; My Àntonia
Translated Title
A, tuo huang zhe! Wo de Andongniya
Translator / Editor
Zhongyun, Zi; Zhou Weilin yi
Language
Chinese
Date
1983
Publication Location
Beijing: Wai guo wen xue chu ban she
Accession
OCLC: 122750933